TK logistic
Thai Kaow Charern Logistic

เราคือผู้ให้บริการ ขนส่งวัสดุก่อสร้าง อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะลูกค้าคือคนสำคัญ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยก้าวเจริญขนส่ง ก่อตั้งเมื่อปี 2535 ด้วยประสบการทำงานที่ยาวนาน และเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าทั้งรายเล็กและรายใหญ่ ทำให้เรามุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการอย่างไม่หยุดยั้ง โดยการดูแลเอาใจใส่ในบริการในทุกรายละเอียด ซึ่งคำนึงถึงความสำคัญในการขนส่งสินค้าวัสดุก่อสร้าง ต่างๆ ที่มีวิธีการการจัดการ แตกต่างกัน เพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง และดูแลสินค้าของลูกค้า เราจึงให้ความสำคัญกับสินค้าที่ทำการขนส่งเปรียบเสมือนเป็นสินค้าของเราเองจึงมีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในข้อผิดพลาด จากประสบการณ์ที่ผ่านมาจนทำให้เรามั่นใจว่าการขนส่งวัสดุก่สร้างเป็นการบริการที่เรามีความชำนาญและสามารถทำการขนส่งสินค้าวัสดุก่อสร้างใด้ดีที่สุด
เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาเพื่อให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้เป็นอย่างดี โดยการขนส่ง วัสดุก่อสร้าง ของเราคำนึงถึงความปลอดภัยของสิ่นค้าโดยมีการติดตามกำกับดูแลอยู่ตลอดเพื่อให้สินค้าของท่านไปถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยและตรงตามเวลา จึงได้รับความใว้ใจให้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ เพราะลูกค้าคือคนสำคัญ ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในกลไกลการเดินหน้าธุรกิจของท่านแล้วเราจะก้าวไปด้วยกัน

ร่วมขับเคลื่อนความสำเร็จของลูกค้า เป็นเวลากว่า 2 ทศวรรษ